Κανονισμός ΠΜΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο - Σκοπός - Ειδίκευση - Απονεμόμενος τίτλος

Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων» έχει ως σκοπό την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών στους τομείς της Εκπαίδευσης των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας και της Μηχανικής.

Σε σχέση με τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος, Μετά το πέρας του Προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

 • Να βελτιώσουν τις επιδόσεις των μαθητών στα Mαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες μέσω της ενίσχυσης του γνωστικού περιεχομένου και των δεξιοτήτων τους

 • Να διευρύνουν διεπιστημονικά τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων των συνιστωσών της Εκπαίδευσης STEM (Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Τεχνολογία, Μηχανική), ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους

 • Να διευρύνουν τις δυνατότητες εφαρμογής των μεθόδων της εκπαιδευτικής έρευνας στη διδασκαλία τους

 • Να εισηγούνται τη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων στη διδασκαλία τους

 • Να είναι τεχνολογικά εγγράμματοι και ικανοί λύτες πραγματικών προβλημάτων

 • Να συνεργάζονται με άλλους εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων

 • Να είναι ικανοί μέντορες για την υποστήριξη άλλων εκπαιδευτικών

 • Να βοηθήσουν άλλους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν το εύρος των κρίσιμων προβλημάτων, που μπορούν να αντιμετωπίσουν μέσω των συνιστωσών του STEM, ώστε να μεταφέρουν αυτή την αντίληψη στους μαθητές τους, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά

 • Να μπορούν να σταδιοδρομήσουν και σε άλλους εργασιακούς χώρους που απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες

 • Να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους μέσω της χρήσης των πιο σύγχρονων μέσων και εργαστηριακών μεθόδων, με έμφαση στον καθολικό σχεδιασμό.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών αποκτούν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου­δών (ΔΜΣ) στην «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων»

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2

Δομή και Όργανα του ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων», η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή.

Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο/η Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ.

Η ΣΕ είναι κατά νόμον αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος και αποφασίζει με εξουσιοδότηση της Συνέλευσης του Τμήματος τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα με την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.

3. Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ: Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ είναι καθηγητής/τρια πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όπως και ο/η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια, ο/η οποίος/α είναι επίσης καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ έχει τις κατά νόμο αρμοδιότητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του.

To ΠΜΣ «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων» υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ, η οποία έχει τη γενική διοικητική και τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, καθώς και από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Άρθρο 3

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: [1] πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, [2] πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, [3] πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένων ανώτατων τριτοβάθμιων Εκπαι­δευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται ετησίως σε σαράντα πέντε (45) φοιτητές.

Επιπλέον του α­ριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ως υπεράριθμος ένα μέλος κατ' έτος από τις κατηγο­ρίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Άρθρο 4

Τρόπος εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Περί το τέλος του εαρινού εξαμήνου, μετά την εισήγηση της ΣΕ και με απόφαση της Συνέλευσης του ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ και του Ιδρύματος προκήρυξη/πρό­σκλη­ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ει­σαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Η προκήρυξη λαμβάνει ευρεία δημοσιό­τητα σε κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσον.

Στην προκήρυξη προσδιορίζονται τα παρακάτω:

 • Οι κατηγορίες πτυχιούχων/υποψηφίων
 • Τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων
 • Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων
 • Οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων-δικαιολογητικών

Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα απαραί­τητα δικαιολογητικά, κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 • Έντυπο αίτησης συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΠΜΣ (οι υποψήφιοι μπο­ρούν να αναζητήσουν το αντίστοιχο έντυπο αίτησης από την ιστο­σελίδα του ΠΤΔΕ: www.primedu.uoa.gr).

 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρω­τότυπο έγγραφο) ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής ανα­γνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 • Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 101, παρ.5 του Ν.4547/18, ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρω­τότυπο έγ­γραφο).

 • Πιστοποιητικό γνώσης μίας διεθνούς ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).

 • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS [τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν και να συμπληρώσουν την αναφερόμενη φόρμα από την ιστο­σελίδα του ΠΤΔΕ www.primedu.uoa.gr)].

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν είναι:

 • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).

 • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) διεθνούς ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).

 • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, αν υπάρχει.

 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

 • Πτυχίο β΄ κύκλου σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτό­τυπο έγγραφο).

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).

 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ).

 • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.

 • Επίσης, πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους αποδεικνύεται όταν: α) ο υπο­ψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελλη­νόφωνο σχολείο του εξωτερικού· β) κατέχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραμμάτων α­πό ισότιμο ΑΕΙ της αλλοδαπής· γ) έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπου­δών σε ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) του­λάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) και δ) κατέχει πιστοποιητικό ε­πάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποι­ητικών σε αλλοδαπούς.

Άρθρο 5

Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ

1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών (δηλαδή πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ και γλωσσο­μά­θεια σε επίπεδο Β2), αξιολογούνται:


2. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης μέχρι 50 α.μ.

3. Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθμολόγησή τους γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ, με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η βαθ­μολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώ­νεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας.

4. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι έχουν καταθέσει, καταγράφονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και στη συνέχεια αξιολογούνται και βαθμολογούνται από την επιτροπή αξιολόγησης.

Διευκρινίζεται ότι:

α) Η διπλωματική ή πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από την επιτροπή αξιολόγησης μόνο όταν είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Διπλωματική ή πτυχιακή εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ μπορεί στη συνέχεια να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί ως δημοσιευμένη επιστημονική εργασία. Στην περίπτωση αυτή η βαθμολογία που δίνεται για την εργασία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3 α.μ.

β) Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο του υποψηφίου αξιολογείται και βαθμολογείται μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά τα οποία χρησιμοποιούν το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

γ) Τα πρόσθετα πτυχία ΑΕΙ αξιολογούνται ως εξής: δύο (2) α.μ. για το πρώτο πρόσθετο πτυχίο και από 1 α.μ. για κάθε επιπλέον πτυχίο. Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής μοριοδοτούνται μόνον όταν είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά ΑΕΙ.

δ) Η κατοχή ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής πιστώνεται ως εξής: μία (1) α.μ. για κάθε πρόσθετη ξένη γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2. Πριμοδοτείται με δύο (2) α.μ. το επίπεδο C1 και τρεις (3) α.μ. το επίπεδο C2, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου των α.μ. Η κατοχή των πρόσθετων ξένων γλωσσών για να μοριοδοτηθεί πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται και για την πιστοποίηση της πρώτης ξένης γλώσσας.

Το σύνολο των α.μ. που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα που έχει, όπως περιγράφονται παραπάνω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 α.μ.

5. Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων:

Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΠΜΣ πραγματοποιείται σχετική προφορική συνέ­ντευξη από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο ΠΜΣ. Ο ανώτατος αριθμός α.μ. που μπορεί να πιστωθεί ένας υποψήφιος από την προφορική συνέντευξη είναι 50.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

 • Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.

 • Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

 • Στον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων του υποψηφίου, οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση από τον υποψήφιο συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων, εργα­στη­ρίων ή πρακτικών ασκήσεων.

 • Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του ΠΜΣ.

 • Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων που έχει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο ΠΜΣ.

Τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.

Άρθρο 6

Διαδικασίες επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ

Η επιλογή των φοιτητών για το ΠΜΣ γίνεται με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

1. Η Γραμματεία του ΠΜΣ παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στον διευθυντή του ΠΜΣ. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη.

2. Μετά την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η Συνέλευση ορίζει την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των υποψήφιων, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος -συναφούς γνωστικού αντικειμένου - που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ.

3. Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε ο υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα του και από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη αθροίζονται και αποτελούν το σύ­­νολο των αξιολογικών μονάδων (α.μ.) του υποψηφίου. Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά επιτυχίας κάθε υποψηφίου. Με βάση το σύνολο των α.μ. που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφί­ων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψή­φιοι. Οι σαράντα πέντε (45) πρώτοι αποτελούν τους επιτυχόντες και οι υπόλοιποι εντάσσονται σε λίστα επιλαχόντων.

4. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό αξιολογικών μονάδων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό του πτυχίο.

5. Ως επιτυχόντες μπορούν να θεωρηθούν και όσοι από τους υποψηφίους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

6. Υποψήφιος που θα συγκεντρώσει συνολικά λιγότερες από 50 αξιολογικές μονάδες δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχών.

7. Οι πίνακες των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο ΠΜΣ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ και η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα, εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας.

8. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση του Τμήματος στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων.

Άρθρο 7

Διάρκεια και όρια φοίτησης

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώ­ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμ­βά­νε­ται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την από­κτη­ση του ΔΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε κάθε περί­πτωση, το προβλεπόμενο από το ΠΜΣ διά­στημα, προσαυξανόμενο κατά 2 (δύο) ακόμη διδα­κτι­κά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης σύμφωνα με εισήγηση της ΣΕ, η δυνατότητα μερικής φοί­τησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής φοίτησης, δηλαδή τα οκτώ (8) εξάμηνα. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαί­ωση εργοδότη. Σε ιδιαίτερες ή εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις (ασθένεια, σοβαρούς οικο­γε­­­νειακούς λόγους, λόγους ανωτέρας βίας κ.λπ.), για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση, προβλέ­πεται μερική φοίτηση και για μη εργαζόμενους μεταπτυ­χιακούς/κές φοιτητές/τριες που α­δυ­νατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλή­ρους» φοί­τησης.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται, με απόφαση της Συνέλευσης έπειτα από εισήγηση της ΣΕ, άδεια α­να­­στολής της φοίτησης για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής εί­ναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή φοίτησής του.

Άρθρο 8

Πρόγραμμα σπουδών

Το ΠΜΣ ξεκινά τη λειτουργία του το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και στη συνέχεια θα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική απασχόληση και συγ­γραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκ­πόνηση μεταπτυχιακής διπλωμα­τικής εργασίας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), με συνολικό αριθμό ECTS ενενήντα (90). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά με 7,5 ECTS το καθέ­να, το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο είναι 7,5 ECTS και η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 22,5 ECTS.

Τα 12 υποχρεωτικά μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο προβλέπεται η παρακολούθηση Υποχρεωτικού Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, η επίβλεψη της οποίας ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων για το ΠΜΣ «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών διατάξεων» διαμορφώνεται ως εξής:


Άρθρο 9

Εξετάσεις και αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και μία εβδομάδα εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.τ.λ. είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 30% ανά μάθημα ή στο σύνολο των μαθημάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ' όλη τη διάρ­κεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθή­ματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατα­τίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων 3 φορές και άρα δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ της Σχολής που έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή αυτή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ. 6, άρ. 34, Ν.4485/2017).

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωμα­­­τικής εργασίας. Ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτει­νόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων και στην οποία επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, η ΣΕ ορίζει τον επιβλέποντα και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017). Επιβλέποντες της μετα­πτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι όλοι οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό ή βιβλιογραφικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις «Οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας» που βρίσκονται αναρτημένες στον διαδι­κτυακό τόπο του ΠΜΣ.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017). Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ (άρ. 34, παρ. 5, Ν.4485/2017).

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ Κύκλου Σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες δικαιούνται:

Ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στις οποίες είναι συνδρομητές το ΕΚΠΑ και το ΠΔΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυ­τό του ΠΜΣ διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ.

3. Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίσουν στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στη διδασκαλία και στα προτεινόμενα συγγράμματα (παρ.3, άρ. 34, Ν.4485/2017).

4. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

 • Υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών·
 • Έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα·
 • Υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό·
 • Έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παρα­πτω­μάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα·
 • Το αιτηθούν οι ίδιοι (αυτοδίκαια)·
 • Υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους·

δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.

5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρό­σφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Η α­παλ­λαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/2017).

6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1, άρ. 44, Ν.4485/2017).

7. Η καθομολόγηση γίνεται σε χώρο του Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδε­χο­μένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

10. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξα­μήνου.

11. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού του προγράμματος ERASMUS + με τη συμμετοχή στο ΠΜΣ, σύμφωνα με υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 11

Υποδομή ΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ (αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφι­θέα­τρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, φωτοτυπικά μηχανήματα, πλατ­φόρμα τηλεκπαίδευσης κ.λπ.).

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και τη Γραμματεία του Τμήματος.

3.Τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ καλύπτονται από τα τέλη φοίτησης. Το τέλος συμμετοχής ανά φοιτητή για την υπο­στήριξη του ΠΜΣ ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (750 ευρώ ανά εξάμηνο) και το ποσό αυτό είναι το ελάχιστο δυνατό για την ομαλή διεκπε­ραί­ωσή του.

Το ΠΜΣ δύναται να έχει πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, λ.χ. από ιδιώτες χορηγούς (εκδο­τικούς οίκους, ιδρύματα, οργανισμούς κ.ά.), από ερευνητικά προγράμματα, από εκπόνη­ση συναφών μελετών, από συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων κ.ά.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο­λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ, ο οποίος κατατίθεται στο ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ.44, Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός αποστέλλεται στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 12

Ανάθεση διδασκαλίας/ Διδάσκοντες στο ΠΜΣ

1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει μη αυτοδύναμη διδασκαλία μέρους μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου σε μη κατόχους διδακτορικού διπλώματος υπό την επίβλεψη άλλου μέλους Δ.Ε.Π. διδάσκοντος του Π.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αναλογία διδασκόντων του πρώτου εδαφίου και ότι οι αναθέσεις τους παρόντος δεν ξεπερνούν συνολικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων, αντίστοιχα, του Π.Μ.Σ..

3. Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. (άρθρο 36, ν. 4485/2017).

5. Οι διδάσκοντες των παραγράφων 3 και 4 δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού διδασκόντων του ΠΜΣ.

6. Η ανάθεση διδασκαλίας κάθε εξαμήνου γίνεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι διδάσκοντες είναι αρμόδιοι για το περιεχόμενο, τους μαθησιακούς στόχους, τη βιβλιογραφία και τον τρόπο αξιολόγησης του κάθε μαθήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα ECTS του κάθε μαθήματος, καταθέτουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ την περιγραφή του μαθήματος.

7. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε διδάσκοντος και κάθε μαθήματος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με τη χρήση των τυποποιημένων ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπει η ΕΘΕΑΕ.

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων», αρμόδια είναι η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

© 2022 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρασλή 4, 10676, Αθήνα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε