Εκπαίδευση STEM

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM

Η αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης STEM

Οι αθρόες και ταχύτατες μεταβολές στο παγκόσμιο κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό σκηνικό επιτάσσουν αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και αναπροσανατολισμό των κοινωνικών, παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών χειρισμών. Ο εκπαιδευτικός και η εκπαίδευση καθώς και η επιμόρφωση και η γενικότερη παιδαγωγική και διδακτική αλλά και ερευνητική θωράκισή του αποτελούν σημαντικά εχέγγυα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο των προβληματισμών αυτών και της αντιμετώπισης προβλημάτων, το παρόν πρόγραμμα έχει ως σκοπό την προσφορά σε συγκεκριμένο αριθμό επιλεγμένων φοιτητών της δυνατότητας παρακολούθησης ενός μεταπτυχιακού κύκλου μαθημάτων τα οποία αποβλέπουν στην ειδίκευση, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη περαιτέρω γνώσεων και δεξιοτήτων και στην εμβάθυνση στην έρευνα και τις μεθόδους της σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Εκπαίδευση STEM, όπως έχει εμφανιστεί διεθνώς τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του Προγράμματος Σπουδών και της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών, της Τεχνολογίας και της Μηχανικής. Είναι μια προσέγγιση που καταργεί τα σύνορα μεταξύ των ιδιαίτερων γνωστικών αντικειμένων και τα θεωρεί ως ένα "όλον", με το σκεπτικό ότι τα σύγχρονα προβλήματα είναι αρκετά σύνθετα και πολυδιάστατα για να αντιμετωπιστούν από μια μόνο επιστήμη.

Η Εκπαίδευση STEM συγκροτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση, όπου οι αυστηρές ακαδημαϊκές έννοιες παρουσιάζονται σε συνδυασμό με προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Μια προσέγγιση που οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά σε πλαίσια που αναδεικνύουν τις συνδέσεις μεταξύ του σχολείου, της κοινότητας, και του χώρου εργασίας.

Η εκπαίδευση STEM είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει την καινοτομία συνδυάζοντας τις επιστημονικές περιοχές, βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να κάνουν νέες συνδέσεις μεταξύ των επιστημονικών κλάδων και να αποκτήσουν όχι μόνο τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, αλλά και να έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες δεξιότητες.

Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων» συνιστά μία εκπαιδευτική, επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα, με δεδομένο ότι:

  • επιδιώκει την παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των αντίστοιχων ικανοτήτων και δεξιοτήτων,

  • εμπλέκει και εκπαιδεύει τους φοιτητές στην έρευνα στην διεπιστημονική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών και στην παραγωγή της αντίστοιχης γνώσης,

  • ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία δημιουργίας καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων

  • καθιστά τους εκπαιδευτικούς τεχνολογικά εγγράμματους και ικανούς λύτες πραγματικών προβλημάτων

  • προωθεί τη συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων

  • ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και στις σύγχρονες και μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες,

  • επιδιώκει την ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και τη βελτίωση και την αλλαγή των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών συνθηκών.

Πιο συγκεκριμένα η ίδρυσή του συνιστά μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα, δεδομένου ότι κάθε εκπαιδευτικός οφείλει σήμερα περισσότερο από ποτέ να γνωρίζει και να ανανεώνει τις γνώσεις του σε παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα που αφορούν στην διεπιστημονική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αφενός η αποτελεσματική διδασκαλία και αφετέρου η ποιοτική εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις έχουν καταστήσει τον ρόλο του εκπαιδευτικού εξαιρετικά απαιτητικό και αναμφιβόλως πολυσύνθετο. Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων» έχει ως σκοπό την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών στους τομείς της Εκπαίδευσης των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας και της Μηχανικής.

Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων»

α)έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με διεθνή κριτήρια (κυρίως ευρωπαϊκά) λειτουργίας και απαιτήσεων ενός σύγχρονου μεταπτυχιακού προγράμματος

β) έχει ένα πρωτότυπο και διεπιστημονικό αντικείμενο,

γ) ανταποκρίνεται στις πολυπαραμετρικές απαιτήσεις και στις μεταβαλλόμενες (εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, κοινωνικές, κ.ά.) ανάγκες του σύγχρονου κόσμου

δ)αναδεικνύει και υποστηρίζει τον κοινωνικοπαιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού και του σχολείου και αξιοποιεί δημιουργικά και ταυτοχρόνως ενισχύει τη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και βελτίωσή τους, καθώς και στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή

ε) επιδιώκει τηνενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και τη βελτίωση και την αλλαγή των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών συνθηκών

στ) συμβάλλει στην επιστημονική εξωστρέφεια των αποφοίτων της (εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης, οργανισμών και φορέων, άλλων επιστημόνων), στην ανάπτυξη νέων επαγγελματικών ευκαιριών και στην ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες προκλήσεις και τις μεταβαλλόμενες παιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες

ζ) παρέχει, με τη συμβατότητατων προδιαγραφών, του αντικειμένουκαι του περιεχομένου των σπουδών της με αντίστοιχα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, τη δυνατότητα συμμετοχής της σε διεθνή (κυρίως ευρωπαϊκά) προγράμματα κινητικότητας των φοιτητών

η) αναμένεται να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των υποψηφίων φοιτητών, με δεδομένη την υψηλή ζήτηση που έχει η ειδίκευση στην Εκπαίδευση STEM στην αγορά εργασίας.

© 2022 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρασλή 4, 10676, Αθήνα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε